Voteaza!
Reclama
RUIU EXPERT 2000Comunicat de presa

  Comunicat de presa RUIU EXPERT 2000 (CONTABILITATE GENERALA)proceduri privind inventarierea patrimoniului in 2011

PROCEDURI PRIVIND INVENTARIEREA LA                                                             

APROBAT

SC …………………………………..

ADMINISTRATOR

 

 

Scopul inventarierii este :

- stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii

- stabilirea situatiei reale a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu , apartinind altor personae juridice sau fizice

- in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale astfel incit sa ofere o imagine fidela  a pozitiei financiare si a performantelor SC ………………………….

Inventarierea elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii detinute se va efectua :

a)       Cel putin odata in cursul exercitiului financiar , de regula in luna decembrie

b)       La incetarea activitatii sau cu ocazia reorganizarii (fuziune,divizare etc)

c)       La cererea organelor de control sau a altor organe prevazute de lege

d)       Daca sunt indicia ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite decit prin inventariere

e)       Daca intervine o predare primire de gestiuni

f)        Daca intervine o reorganizare a gestiunilor

g)       Daca intervin cazuri de forta majora sau calamitati natural

 

Daca sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune , in cazurile enuntate mai sus de la litera a) la g) SC ………………………………..prin aprobarea acordata de catre administratorul ei d-l/d-na ………………………………,poate considera ca aceasta tine loc de inventarierea anuala , in conditiile in care , in registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.

 

La SC………………………toate elementele de natura activelor sunt date in raspunderea gestionara /in folosinta salariatilor / in folosinta administratorului.

Organizarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii la     SC ………………………..

  1. Comisia/comisiile de inventariere se numeste/numesc de catre administrator prin decizie scrisa.Decizia va contine :

-componenta comisiei (presedinte si membrii/administrator daca nu are salariati)

-efectuarea inventarierii  (modalitati tehnice) si metoda de inventariere

-gestiunea supusa inventarierii

-data de incepere si data terminarii inventarierii

     2.    Comisiile de inventariere vor fi coordonate de catre comisia centrala numita prin decizie scrisa de catre administrator  (daca este cazul)

     3.    SC ………………………… stabileste ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe/sa nu participe contabilii care tin evidenta gestiunii.

     4.    Lucrari pregatitoare pentru a crea conditii de lucru comisiei de inventariere

            - organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni, codificarea acestora ÅŸi întocmirea etichetelor de raft;

            - Å£inerea la zi a evidenÅ£ei tehnico-operative la gestiuni ÅŸi a celei contabile ÅŸi efectuarea confruntării datelor din aceste evidenÅ£e

          - participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;

          - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv pentru sortare, aÅŸezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;

         - asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preÅ£ etc.) ÅŸi la evaluarea lor, conform reglementărilor contabile aplicabile, a unor specialiÅŸti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea preÅŸedintelui comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligaÅ£ia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;

         - dotarea gestiunii cu aparate ÅŸi instrumente adecvate ÅŸi în număr suficient pentru măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum ÅŸi cu birotica necesară;

         - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul ÅŸi de sigilare a spaÅ£iilor inventariate;

         - asigurarea protecÅ£iei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecÅ£ie a muncii;

         -  asigurarea securităţii uÅŸilor, ferestrelor, porÅ£ilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.

 

   5.  Comisia de inventariere se preocupa de :

     a) înainte de începerea operaÅ£iunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraÅ£ie scrisă din care să rezulte dacă:

   - gestionează bunuri ÅŸi în alte locuri de depozitare;

   - în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune ÅŸi alte bunuri aparÅ£inând terÅ£ilor, primite cu sau fără documente;

   - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoÅŸtinţă;

   - are bunuri nerecepÅ£ionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;

   - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

   - deÅ£ine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

   - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenÅ£a gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

    De asemenea, gestionarul va menÅ£iona în declaraÅ£ia scrisă felul, numărul ÅŸi data ultimului document de intrare/ieÅŸire a bunurilor în/din gestiune.

    DeclaraÅ£ia se datează ÅŸi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor ÅŸi de către comisia de inventariere. Semnarea declaraÅ£iei de către gestionar se face în faÅ£a comisiei de inventariere;

   b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;

   c) să asigure închiderea ÅŸi sigilarea spaÅ£iilor de depozitare, în prezenÅ£a gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaÅ£iunile de inventariere ÅŸi se părăseÅŸte gestiunea.

    Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri ÅŸi căile lor de acces, cu excepÅ£ia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere ÅŸi de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

    Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fiÅŸete, casete, dulapuri etc.), încuiate ÅŸi sigilate. PreÅŸedintele comisiei de inventariere răspunde de operaÅ£iunea de sigilare;

   d) să bareze ÅŸi să semneze, la ultima operaÅ£iune, fiÅŸele de magazie, menÅ£ionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieÅŸiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fiÅŸele de magazie ÅŸi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaÅ£ia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;

   e) să verifice numerarul din casă ÅŸi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul);

   f) să controleze dacă toate instrumentele ÅŸi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate ÅŸi dacă sunt în bună stare de funcÅ£ionare;

   g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data ÅŸi ora fixate pentru începerea operaÅ£iunilor de inventariere, comisia de inventariere sigilează gestiunea ÅŸi comunică aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaÅ£ia gestionării entităţii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligaÅ£ia să îl încunoÅŸtinÅ£eze imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua ÅŸi ora fixate pentru începerea operaÅ£iunilor de inventariere.

    Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data ÅŸi ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenÅ£a reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.

 

   6.  Pentru desfasurarea inventarierii se sisteaza/nu se sisteaza operatiunile de intrare-iesire de bunuri supuse inventarierii.

 

  7.  Pe toată durata inventarierii, programul ÅŸi perioada inventarierii se afiÅŸează la loc vizibil.

  8.  Inventarierea propriu-zisa :

       - Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenÅ£ei ÅŸi apartenenÅ£ei acestora la entităţile deÅ£inătoare, iar în cazul brevetelor, licenÅ£elor, mărcilor de fabrică ÅŸi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenÅ£ei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.

       - Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora ÅŸi a altor documente, potrivit legii.

    Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate ÅŸi a dosarului tehnic al acestora.

    ConstrucÅ£iile ÅŸi echipamentele speciale cum sunt: reÅ£elele de energie electrică, termică, gaze, apă, canal, telecomunicaÅ£ii, căile ferate ÅŸi altele similare se inventariază potrivit regulilor stabilite de deÅ£inătorii acestora.

    Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în afara entităţii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate în cursă de lungă durată, maÅŸinile de forţă ÅŸi utilajele energetice, maÅŸinile, utilajele ÅŸi instalaÅ£iile de lucru, aparatele ÅŸi instalaÅ£iile de măsurare, control ÅŸi reglare ÅŸi mijloacele de transport date pentru reparaÅ£ii în afara entităţii se inventariază înaintea ieÅŸirii lor temporare din gestiunea entităţii sau prin confirmare scrisă primită de la entitatea unde acestea se găsesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.

      - În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale ÅŸi corporale, aflate în curs de execuÅ£ie, se menÅ£ionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faÅ£a locului: denumirea obiectului ÅŸi valoarea determinată potrivit stadiului de execuÅ£ie, pe baza valorii din documentaÅ£ia existentă (devize), precum ÅŸi în funcÅ£ie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele ÅŸi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj ÅŸi neîncorporate în lucrări se inventariază separat.

      - InvestiÅ£iile puse în funcÅ£iune total sau parÅ£ial, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrările de investiÅ£ii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere distincte, menÅ£ionându-se cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare ÅŸi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.

      -  Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi menÅ£ionat ÅŸi în listele de inventariere respective.

       - La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare ÅŸi măsurare, conÅ£inutul vaselor - stabilit în funcÅ£ie de volum, densitate, compoziÅ£ie etc. - se verifică prin scoaterea de probe din aceste vase, Å£inându-se seama de densitate, compoziÅ£ie ÅŸi de alte caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz.

       - Materialele de masă ca: ciment, oÅ£el beton, produse de carieră ÅŸi balastieră, produse agricole ÅŸi alte materiale similare, ale căror cântărire ÅŸi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.

       - În listele de inventariere a materialelor prevăzute la alineatele precedente se menÅ£ionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum ÅŸi datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.

       - Bunurile din domeniul public al statului ÅŸi al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate sau închiriate instituÅ£iilor publice, societăţilor/companiilor naÅ£ionale ÅŸi regiilor autonome potrivit legii, se inventariază ÅŸi se înscriu în listele de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi.

      - Bunurile aflate asupra angajaÅ£ilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază ÅŸi se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor. În cadrul evidenÅ£ierii acestora pe formaÅ£ii ÅŸi locuri de muncă, bunurile vor fi centralizate ÅŸi comparate cu datele din evidenÅ£a tehnico-operativă, precum ÅŸi cu cele din evidenÅ£a contabilă.

     - Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, fără a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a acestora.

     - Comisia de inventariere are obligaÅ£ia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.

     - Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni ÅŸi pe categorii de bunuri.

     -  Bunurile existente în entitate ÅŸi aparÅ£inând altor entităţi (închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, primite în vederea vânzării în regim de consignaÅ£ie, spre prelucrare etc.) se inventariază ÅŸi se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conÅ£ină informaÅ£ii cu privire la numărul ÅŸi data actului de predare-primire ÅŸi ale documentului de livrare, precum ÅŸi alte informaÅ£ii utile.

      - Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparÅ£inând terÅ£ilor se trimit ÅŸi persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparÅ£in bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere.

      -  În caz de nepotriviri, entitatea deÅ£inătoare este obligată să clarifice situaÅ£ia diferenÅ£elor respective ÅŸi să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparÅ£in bunurile respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării.

     -  Societăţile de leasing trebuie să solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. În baza datelor cuprinse în aceste liste, societatea de leasing poate calcula ÅŸi înregistra ajustări pentru deprecierea imobilizărilor sau a creanÅ£elor imobilizate, după caz.

      - În cazul în care listele de inventariere nu sunt furnizate de către locatar, societatea de leasing va putea constitui ajustări pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza preÅ£urilor de piaţă disponibile la data inventarierii, Å£inând seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricaÅ£ie, durata de viaţă).

     -  Pentru verificarea exactităţii informaÅ£iilor primite, societăţile de leasing pot întreprinde verificări faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.

     -   Pentru situaÅ£iile prevăzute la prezentul punct, entităţile deÅ£inătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea ÅŸi să trimită spre confirmare listele de inventariere, după cum proprietarii acelor bunuri sunt obligaÅ£i să ceară confirmarea privind bunurile existente la terÅ£i. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terÅ£i nu reprezintă confirmare tacită.

     - Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără miÅŸcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum ÅŸi pentru creanÅ£ele ÅŸi obligaÅ£iile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere distincte sau situaÅ£ii analitice separate, după caz.

     -  Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de două sau de mai multe ori a aceloraÅŸi bunuri.

     - Bunurile aflate în expediÅ£ie se inventariază de către entităţile furnizoare, iar bunurile achiziÅ£ionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de entitatea cumpărătoare ÅŸi se înscriu în liste de inventariere distincte.

     -  Înainte de începerea inventarierii produselor în curs de execuÅ£ie ÅŸi a semifabricatelor din producÅ£ia proprie, este necesar:

   - să se predea la magazii ÅŸi la depozite, pe baza documentelor, toate produsele ÅŸi semifabricatele a căror prelucrare a fost terminată;

   - să se colecteze din secÅ£ii sau ateliere toate produsele reziduale ÅŸi deÅŸeurile, întocmindu-se documentele de constatare;

   - să se întocmească documentele de constatare ÅŸi să se clarifice situaÅ£ia semifabricatelor a căror utilizare este îndoielnică.

   -  În cazul produselor în curs de execuÅ£ie se inventariază atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul tehnologic de producÅ£ie, cât ÅŸi produsele care, deÅŸi au fost terminate, nu au trecut toate probele de recepÅ£ionare tehnică sau nu au fost completate cu toate piesele ÅŸi accesoriile lor.

    - Inventarierea se efectuează, de asemenea, pentru lucrările ÅŸi serviciile în curs de execuÅ£ie sau neterminate.

   -  Materiile prime, materialele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate în secÅ£iile de producÅ£ie ÅŸi nesupuse prelucrării, nu se consideră produse în curs de execuÅ£ie. Acestea se inventariază separat ÅŸi se repun în conturile din care provin, diminuându-se cheltuielile, iar după terminarea inventarierii acestora se evidenÅ£iază în conturile iniÅ£iale de cheltuieli.

   - Inventarierea produselor, lucrărilor ÅŸi serviciilor în curs de execuÅ£ie din cadrul secÅ£iilor auxiliare se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.

   - La entităţile care au activitate de construcÅ£ii-montaj, pe baza constatării la faÅ£a locului, se includ în liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrări ÅŸi părÅ£i de elemente de construcÅ£ii la care n-a fost executat întregul volum de lucrări prevăzute în devize, respectiv lucrări executate (terminate), dar nerecepÅ£ionate de către beneficiar, denumirea obiectului ÅŸi valoarea determinată potrivit stadiului de execuÅ£ie, potrivit valorii din documentaÅ£ia existentă (devize), precum ÅŸi în funcÅ£ie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.

    - Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate sau de reparaÅ£ii ale clădirilor, instalaÅ£iilor, maÅŸinilor, utilajelor, mijloacelor de transport ÅŸi ale altor bunuri se face prin verificarea la faÅ£a locului a stadiului fizic al lucrărilor. Astfel de lucrări se consemnează într-o listă de inventariere distinctă, în care se indică denumirea obiectului supus modernizării sau reparaÅ£iei ÅŸi valoarea determinată potrivit costului de deviz ÅŸi celui efectiv al lucrărilor executate.

    -  CreanÅ£ele ÅŸi obligaÅ£iile faţă de terÅ£i sunt supuse verificării ÅŸi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare ÅŸi creditoare ale conturilor de creanÅ£e ÅŸi datorii care deÅ£in ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum ÅŸi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme ÅŸi se sancÅ£ionează potrivit legii.

     - În situaÅ£ia entităţilor care efectuează decontarea creanÅ£elor ÅŸi obligaÅ£iilor pe bază de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de către parteneri, aceste documente pot Å£ine locul extraselor de cont confirmate.

     -  Disponibilităţile băneÅŸti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanÅ£ie, acreditivele, ipotecile, precum ÅŸi alte valori aflate în casieria entităţilor se inventariază în conformitate cu prevederile legale.

     - Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entităţii.

     -  În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispoziÅ£ie de instituÅ£iile de credit ÅŸi unităţile Trezoreriei Statului, vor purta ÅŸtampila oficială a acestora.

     -  În cazul entităţilor care, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, au optat pentru un exerciÅ£iu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute în vedere informaÅ£iile aferente ultimei zile a exerciÅ£iului financiar astfel ales.

     - Disponibilităţile în lei ÅŸi în valută din casieria entităţii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciÅ£iului financiar, după înregistrarea tuturor operaÅ£iunilor de încasări ÅŸi plăţi privind exerciÅ£iul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul ÅŸi cu cele din contabilitate.

     - Inventarierea titlurilor pe termen scurt ÅŸi lung se efectuează pe baza documentelor care atestă deÅ£inerea acestora (registrul acÅ£ionarilor, documente care au stat la baza achiziÅ£iei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislaÅ£iei în vigoare.

     -  Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poÅŸtale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de călătorie, a tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de creşă, a tichetelor de vacanţă, a bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziÅ£ii ÅŸi altele asemenea se face la valoarea lor nominală, cu excepÅ£ia timbrelor cu valoare filatelică. Pentru bunurile de această natură, constatate fără utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte.

     - Inventarierea timbrelor filatelice se efectuează potrivit procedurii elaborate în acest scop de către administratorii entităţilor care le au în evidenţă.

    - Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terÅ£i se fac cereri de confirmare, care se vor ataÅŸa la listele respective după primirea confirmării.

    -Î n cazul imobilizărilor corporale, precum ÅŸi al celorlalte elemente de natura activelor pentru care există constituite ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în listele de inventariere se înscrie valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, mai puÅ£in ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate până la data inventarierii, care se compară cu valoarea lor actuală, stabilită cu ocazia inventarierii, pe bază de constatări faptice.

 

  9. Semnarea listelor de inventariere:

 

        Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menÅ£ioneze dacă toate bunurile ÅŸi valorile băneÅŸti din gestiune au fost inventariate ÅŸi consemnate în listele de inventariere în prezenÅ£a sa. De asemenea, acesta menÅ£ionează dacă are obiecÅ£ii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecÅ£iile, iar concluziile la care a ajuns se vor menÅ£iona la sfârÅŸitul listelor de inventariere.

        Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preÅŸedintele ÅŸi membrii comisiei de inventariere, de către gestionar, precum ÅŸi de către specialiÅŸti solicitaÅ£i de către preÅŸedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.

       În cazul gestiunilor colective (cu mai mulÅ£i gestionari), listele de inventariere se semnează de către toÅ£i gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul predător, cât ÅŸi de către cel primitor.

       Completarea listelor de inventariere se efectuează fie folosind sistemul informatic de prelucrare automată a datelor, fie prin înscrierea elementelor de active identificate, fără spaÅ£ii libere ÅŸi fără ÅŸtersături, conform procedurilor interne aprobate.

    Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei ÅŸi finanÅ£elor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

 

 10.  Inventarierea elementelor de activ care nu au substanta materiala , a datoriilor si capitalurilor proprii :

     Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii se întocmesc situaÅ£ii analitice distincte. Totalul situaÅ£iilor analitice astfel întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare, care se preiau în "Registrul-inventar" (cod 14-1-2).

 

 11.  Stabilirea rezultatelor inventarierii :

       -  Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic ÅŸi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenÅ£a tehnico-operativă (fiÅŸele de magazie) ÅŸi din contabilitate.

       - Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fiÅŸele de magazie ÅŸi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantităţilor consemnate în listele de inventariere cu evidenÅ£a tehnico- operativă pentru fiecare poziÅ£ie.

 

  12.  Evaluarea elementelor de natura actvelor , datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii :

         a) - (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, precum ÅŸi ale prezentelor norme.

              -(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenÅ£ei metodelor, potrivit căruia modelele ÅŸi regulile de evaluare trebuie menÅ£inute, asigurând comparabilitatea în timp a informaÅ£iilor contabile.

        b) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudenÅ£ei, potrivit căruia se Å£ine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. În cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea cu care acesta este evidenÅ£iat în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu valorile din contabilitate.  În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

       c) Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct comisia de inventariere face propuneri de ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, după caz, ori de înregistrare a unor amortizări suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizărilor amortizabile), acolo unde este cazul, arătând totodată cauzele care au determinat aceste deprecieri.

       d) Pentru toate plusurile, lipsurile ÅŸi deprecierile constatate la bunuri, precum ÅŸi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripÅ£ie a creanÅ£elor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicaÅ£ii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanÅ£elor. Pe baza explicaÅ£iilor primite ÅŸi a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileÅŸte natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor ÅŸi deprecierilor constatate, precum ÅŸi natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispoziÅ£iile legale, modul de regularizare a diferenÅ£elor dintre datele din contabilitate ÅŸi cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

        e) - (1) În situaÅ£ia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se evaluează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

            - (2) În cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire. Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se înÅ£elege costul de achiziÅ£ie al unui bun cu caracteristici ÅŸi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde preÅ£ul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare ÅŸi alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. În cazul bunurilor constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţă, valoarea de imputare se stabileÅŸte de către o comisie formată din specialiÅŸti în domeniul respectiv.

           - (3) La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracÅ£iuni, se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiÅ£ii:

   - să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaÅŸi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveÅŸte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;

   - diferenÅ£ele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeaÅŸi perioadă de gestiune ÅŸi la aceeaÅŸi gestiune.

           - (4) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorată vinovăţiei persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri.

          - (5) Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje ÅŸi alte valori materiale care întrunesc condiÅ£iile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligaÅ£ia gestionării ÅŸi servesc pentru uz intern în cadrul entităţilor respective. Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile ÅŸi lipsurile constatate. În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenÅ£ei în plus. Această eliminare se face începând cu sorturile care au preÅ£urile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.  În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a cantităţii care depăşeÅŸte totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face începând cu sorturile care au preÅ£urile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.

       f) - (1) Pentru bunurile la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situaÅ£ia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus. În această situaÅ£ie, cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la bunurile la care s-au constatat lipsurile. Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferenÅ£e cantitative în minus, cotele de scăzăminte se pot aplica ÅŸi asupra celorlalte bunuri admise în compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenÅ£e. DiferenÅ£a stabilită în minus în urma compensării ÅŸi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte, reprezentând prejudiciu pentru entitate, se recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispoziÅ£iile legale.

          - (2) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existenÅ£ei efective a lipsurilor ÅŸi numai în limita acestora. De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplică automat, acestea fiind considerate limite maxime.

         -  (3) Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire, aÅŸa cum a fost definită în prezentele norme.

 

  13.  Intocmirea procesului –verbal privind rezultatele inventarierii

        -  Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conÅ£ină, în principal, următoarele elemente: data întocmirii, numele ÅŸi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul ÅŸi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii ÅŸi terminării operaÅ£iunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile ÅŸi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor ÅŸi ale lipsurilor constatate ÅŸi persoanele vinovate, precum ÅŸi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără miÅŸcare, cu miÅŸcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată ÅŸi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, propuneri de scoatere din funcÅ£iune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar ÅŸi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum ÅŸi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

         - Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaÅ£iunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii. Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil ÅŸi al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra soluÅ£ionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziÅ£iilor legale.

 

  14.  Completarea Registrului – Inventar

          a)- (1) "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanÅ£. Elementele de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere ÅŸi situaÅ£iile analitice, după caz, care justifică conÅ£inutul fiecărui post din bilanÅ£.

             -  (2) În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaÅ£iunea de inventariere se actualizează cu intrările sau ieÅŸirile din perioada cuprinsă între data inventarierii ÅŸi data încheierii exerciÅ£iului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. OperaÅ£iunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârÅŸitul exerciÅ£iului financiar să fie reflectată situaÅ£ia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii.

             -  (3) Completarea registrului-inventar se efectuează în momentul în care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilanÅ£iere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, ÅŸi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, după caz. Registrul-inventar poate fi adaptat în funcÅ£ie de specificul ÅŸi necesităţile entităţilor, cu condiÅ£ia respectării conÅ£inutului minim de informaÅ£ii prevăzut pentru acesta.

         b) - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenÅ£a tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii. Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, ÅŸi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

              - (2) Pe baza registrului-inventar ÅŸi a balanÅ£ei de verificare întocmite la finele exerciÅ£iului financiar se întocmeÅŸte bilanÅ£ul, parte componentă a situaÅ£iilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaÅ£ia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii, stabilită pe baza inventarului.

 

Prezentele proceduri sunt intocmite de SC ............................ cu respectarea urmatoarelor acte normative :

-Legea nr 82/91 Republicata,Legea contabilitatii

-OMF nr 2861/2009 privind normele pentru organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI PRIVIND INVENTARIEREA LA                                                             

APROBAT

SC …………………………………..

ADMINISTRATOR

 

 

Scopul inventarierii este :

- stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii

- stabilirea situatiei reale a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu , apartinind altor personae juridice sau fizice

- in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale astfel incit sa ofere o imagine fidela  a pozitiei financiare si a performantelor SC ………………………….

Inventarierea elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii detinute se va efectua :

a)       Cel putin odata in cursul exercitiului financiar , de regula in luna decembrie

b)       La incetarea activitatii sau cu ocazia reorganizarii (fuziune,divizare etc)

c)       La cererea organelor de control sau a altor organe prevazute de lege

d)       Daca sunt indicia ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite decit prin inventariere

e)       Daca intervine o predare primire de gestiuni

f)        Daca intervine o reorganizare a gestiunilor

g)       Daca intervin cazuri de forta majora sau calamitati natural

 

Daca sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune , in cazurile enuntate mai sus de la litera a) la g) SC ………………………………..prin aprobarea acordata de catre administratorul ei d-l/d-na ………………………………,poate considera ca aceasta tine loc de inventarierea anuala , in conditiile in care , in registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.

 

La SC………………………toate elementele de natura activelor sunt date in raspunderea gestionara /in folosinta salariatilor / in folosinta administratorului.

Organizarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii la     SC ………………………..

  1. Comisia/comisiile de inventariere se numeste/numesc de catre administrator prin decizie scrisa.Decizia va contine :

-componenta comisiei (presedinte si membrii/administrator daca nu are salariati)

-efectuarea inventarierii  (modalitati tehnice) si metoda de inventariere

-gestiunea supusa inventarierii

-data de incepere si data terminarii inventarierii

     2.    Comisiile de inventariere vor fi coordonate de catre comisia centrala numita prin decizie scrisa de catre administrator  (daca este cazul)

     3.    SC ………………………… stabileste ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe/sa nu participe contabilii care tin evidenta gestiunii.

     4.    Lucrari pregatitoare pentru a crea conditii de lucru comisiei de inventariere

            - organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni, codificarea acestora ÅŸi întocmirea etichetelor de raft;

            - Å£inerea la zi a evidenÅ£ei tehnico-operative la gestiuni ÅŸi a celei contabile ÅŸi efectuarea confruntării datelor din aceste evidenÅ£e

          - participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;

          - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv pentru sortare, aÅŸezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;

         - asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preÅ£ etc.) ÅŸi la evaluarea lor, conform reglementărilor contabile aplicabile, a unor specialiÅŸti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea preÅŸedintelui comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligaÅ£ia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;

         - dotarea gestiunii cu aparate ÅŸi instrumente adecvate ÅŸi în număr suficient pentru măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum ÅŸi cu birotica necesară;

         - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul ÅŸi de sigilare a spaÅ£iilor inventariate;

         - asigurarea protecÅ£iei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecÅ£ie a muncii;

         -  asigurarea securităţii uÅŸilor, ferestrelor, porÅ£ilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.

 

   5.  Comisia de inventariere se preocupa de :

     a) înainte de începerea operaÅ£iunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraÅ£ie scrisă din care să rezulte dacă:

   - gestionează bunuri ÅŸi în alte locuri de depozitare;

   - în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune ÅŸi alte bunuri aparÅ£inând terÅ£ilor, primite cu sau fără documente;

   - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoÅŸtinţă;

   - are bunuri nerecepÅ£ionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;

   - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

   - deÅ£ine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

   - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenÅ£a gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

    De asemenea, gestionarul va menÅ£iona în declaraÅ£ia scrisă felul, numărul ÅŸi data ultimului document de intrare/ieÅŸire a bunurilor în/din gestiune.

    DeclaraÅ£ia se datează ÅŸi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor ÅŸi de către comisia de inventariere. Semnarea declaraÅ£iei de către gestionar se face în faÅ£a comisiei de inventariere;

   b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;

   c) să asigure închiderea ÅŸi sigilarea spaÅ£iilor de depozitare, în prezenÅ£a gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaÅ£iunile de inventariere ÅŸi se părăseÅŸte gestiunea.

    Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri ÅŸi căile lor de acces, cu excepÅ£ia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere ÅŸi de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

    Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fiÅŸete, casete, dulapuri etc.), încuiate ÅŸi sigilate. PreÅŸedintele comisiei de inventariere răspunde de operaÅ£iunea de sigilare;

   d) să bareze ÅŸi să semneze, la ultima operaÅ£iune, fiÅŸele de magazie, menÅ£ionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieÅŸiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fiÅŸele de magazie ÅŸi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaÅ£ia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;

   e) să verifice numerarul din casă ÅŸi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul);

   f) să controleze dacă toate instrumentele ÅŸi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate ÅŸi dacă sunt în bună stare de funcÅ£ionare;

   g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data ÅŸi ora fixate pentru începerea operaÅ£iunilor de inventariere, comisia de inventariere sigilează gestiunea ÅŸi comunică aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaÅ£ia gestionării entităţii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligaÅ£ia să îl încunoÅŸtinÅ£eze imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua ÅŸi ora fixate pentru începerea operaÅ£iunilor de inventariere.

    Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data ÅŸi ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenÅ£a reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.

 

   6.  Pentru desfasurarea inventarierii se sisteaza/nu se sisteaza operatiunile de intrare-iesire de bunuri supuse inventarierii.

 

  7.  Pe toată durata inventarierii, programul ÅŸi perioada inventarierii se afiÅŸează la loc vizibil.

  8.  Inventarierea propriu-zisa :

       - Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenÅ£ei ÅŸi apartenenÅ£ei acestora la entităţile deÅ£inătoare, iar în cazul brevetelor, licenÅ£elor, mărcilor de fabrică ÅŸi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenÅ£ei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.

       - Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora ÅŸi a altor documente, potrivit legii.

    Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate ÅŸi a dosarului tehnic al acestora.

    ConstrucÅ£iile ÅŸi echipamentele speciale cum sunt: reÅ£elele de energie electrică, termică, gaze, apă, canal, telecomunicaÅ£ii, căile ferate ÅŸi altele similare se inventariază potrivit regulilor stabilite de deÅ£inătorii acestora.

    Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în afara entităţii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate în cursă de lungă durată, maÅŸinile de forţă ÅŸi utilajele energetice, maÅŸinile, utilajele ÅŸi instalaÅ£iile de lucru, aparatele ÅŸi instalaÅ£iile de măsurare, control ÅŸi reglare ÅŸi mijloacele de transport date pentru reparaÅ£ii în afara entităţii se inventariază înaintea ieÅŸirii lor temporare din gestiunea entităţii sau prin confirmare scrisă primită de la entitatea unde acestea se găsesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.

      - În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale ÅŸi corporale, aflate în curs de execuÅ£ie, se menÅ£ionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faÅ£a locului: denumirea obiectului ÅŸi valoarea determinată potrivit stadiului de execuÅ£ie, pe baza valorii din documentaÅ£ia existentă (devize), precum ÅŸi în funcÅ£ie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele ÅŸi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj ÅŸi neîncorporate în lucrări se inventariază separat.

      - InvestiÅ£iile puse în funcÅ£iune total sau parÅ£ial, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrările de investiÅ£ii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere distincte, menÅ£ionându-se cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare ÅŸi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.

      -  Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi menÅ£ionat ÅŸi în listele de inventariere respective.

       - La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare ÅŸi măsurare, conÅ£inutul vaselor - stabilit în funcÅ£ie de volum, densitate, compoziÅ£ie etc. - se verifică prin scoaterea de probe din aceste vase, Å£inându-se seama de densitate, compoziÅ£ie ÅŸi de alte caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz.

       - Materialele de masă ca: ciment, oÅ£el beton, produse de carieră ÅŸi balastieră, produse agricole ÅŸi alte materiale similare, ale căror cântărire ÅŸi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.

       - În listele de inventariere a materialelor prevăzute la alineatele precedente se menÅ£ionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum ÅŸi datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.

       - Bunurile din domeniul public al statului ÅŸi al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate sau închiriate instituÅ£iilor publice, societăţilor/companiilor naÅ£ionale ÅŸi regiilor autonome potrivit legii, se inventariază ÅŸi se înscriu în listele de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi.

      - Bunurile aflate asupra angajaÅ£ilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază ÅŸi se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor. În cadrul evidenÅ£ierii acestora pe formaÅ£ii ÅŸi locuri de muncă, bunurile vor fi centralizate ÅŸi comparate cu datele din evidenÅ£a tehnico-operativă, precum ÅŸi cu cele din evidenÅ£a contabilă.

     - Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, fără a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a acestora.

     - Comisia de inventariere are obligaÅ£ia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.

     - Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni ÅŸi pe categorii de bunuri.

     -  Bunurile existente în entitate ÅŸi aparÅ£inând altor entităţi (închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, primite în vederea vânzării în regim de consignaÅ£ie, spre prelucrare etc.) se inventariază ÅŸi se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conÅ£ină informaÅ£ii cu privire la numărul ÅŸi data actului de predare-primire ÅŸi ale documentului de livrare, precum ÅŸi alte informaÅ£ii utile.

      - Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparÅ£inând terÅ£ilor se trimit ÅŸi persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparÅ£in bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere.

      -  În caz de nepotriviri, entitatea deÅ£inătoare este obligată să clarifice situaÅ£ia diferenÅ£elor respective ÅŸi să comunice constatările sale persoa

Afisări: 3175. Data publicării: 2011-11-30 de către: RUIU EXPERT 2000
Înscrie-ţi firma acum pe Real-Web si promovează-ţi afacerea eficient!Reclamă

Emite facturi fiscale, proforme si chitante online

Alte companii din 'Contabilitate':

PROFESSIONAL ACCOUNTING
SC ContaRadulescu SRL
SC Policont SRL
BG CONTA SRL
Cofinance Gorioux
Cabinet de contabilitate
Birou Expert Contabil - G...
SC EUROFUTURE SRL
SC CONT SOLUTION SRL
Bratu Cont Consulting SRL

Ultimele Comunicate:


proceduri privind inventarierea patrimoniului in 2011

2011-11-30, RUIU EXPERT 2000


LISTA DE INVENTAR

2011-11-30, RUIU EXPERT 2000


clasificarea inventarierii

2011-11-30, RUIU EXPERT 2000


Vezi toate comunicatele...

Noutăţi pe Real Web:

Faleza Nord - Apartament decomandat de 3 camere cu vedere la mare.
Faleza Nord - Apartament decomandat de  3 camere cu vedere la mare.

Apartament decomandat de 3 camere situat la etajul 1 intr-o zona ...


Tomis Nord - Complex Tic-Tac - Garsoniera nedecomandata, libera, situata la etajul 3
Tomis Nord - Complex Tic-Tac - Garsoniera nedecomandata, libera, situata la etajul 3

Garsoniera nedecomandata situata in Tomis Nord in apropiere de Complex ...


www.iasipapa.ro
Website pentru firma IA SI PAPA

Website pentru firma IA SI PAPA - Site de prezentare produse si servicii ...


Portavoce profesionala MEGA-PRO60, 45 W, USB si SD
Portavoce profesionala MEGA-PRO60, 45 W, USB si SD

Portavoce profesionala MEGA-PRO60, 45 W, USB si SD Putere: 45 ...


Termometru electronic non contact UNI-T UT305H
Termometru electronic non contact UNI-T UT305H

Termometru electronic non contact UNI-T UT305H Termometru fara ...


Statistici cont:


Tip cont: Free account


Total afisari: 56569

Total voturi: 360

Voturi în ultim. 7 zile: 1


Produse publicate: 10

Servicii publicate: 10

Stiri publicate: 6

Comunicate publicate: 3
real web director firme si companiipromovare web pentru firme si companiimain menutur real webprelucrarea datelor personaleblog promovareANPCsitemapsitemap.xml

Real-Web.ro este un portal care ofera servicii de promovare firme pe net prin inscriere gratuita sau promovata in lista firme si companii.

©2009-2011 . All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.euGăzduire: www.real-host.eu. Partener Lyoness .
Real Life Design Găzduire Real Host
View Stats