Voteaza!
Reclama

  Stire RUIU EXPERT 2000 (CONTABILITATE GENERALA)



Proceduri de inventariere


PROCEDURI DE INVENTARIERE

Inventarierea se efectueaza cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului.


SARCINILE ADMINISTRATORULUI
sau ale altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului

Raspunderea pentru organizarea inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului conform art. 11 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si a OMFP 1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv (MO 1174/13.12.2004).

Persoana responsabila cu inventarierea emite o decizie de numire a Comisiei de inventariere care trebuie sa contina:
 componenta comisiei,
 numele responsabilului comisiei,
 modul de efectuare a inventarierii,
 gestiunile supuse inventarierii,
 data de începere si terminare a operatiunilor.
La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

Acolo unde este cazul, comisiile de inventariere sunt coordonate de o comisie centrala numita tot prin decizie.

Masurile pe care trebuie sa le ia administratorul sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului pentru creearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere sunt:

““ organizarea activitatii de trimitere a scrisorilor de circularizare pentru confirmari de sold de la clienti, furnizori si banci inainte de data inceperii perioadei de inventariere;
““ organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si întocmirea etichetelor de raft;
““ tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunară a confruntării datelor dintre aceste evidente;
““ participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere;
““ asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază, respectiv pentru sortare,
asezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;
““ asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabi- lului comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;
““ dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si în număr suficient pentru măsurare, cântărire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu formularele si rechizitele necesare;
““ dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
““ dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu două rânduri de încuietori diferite.


SARCINILE COMISIEI CENTRALE

Comisia centrala are urmatoarele sarcini:
 sa organizeze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
 sa instruiasca personalul responsabil cu inventarierea in vederea efectuarii operatiunilor de inventariere.
 sa supravegheze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
 sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.

Nu pot face parte din comisiile de inventariere:
a) gestionarii depozitelor supuse inventarierii
b) contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitătilor mici.
In comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică si tehnică.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiti decât în cazuri bine justificate, prin decizie scrisă, emisă de administrator.



SARCINILE DIRECTORULUI ECONOMIC (sau CONTABILUL SEF)

In afara administratorului sau altei persoane obligate la gestionarea patrimoniului conform Legii contabilitatii, directorul economic (contabilul sef) are urmatoarele sarcini:

“¢ supravegheaza intocmirea fiselor de inventariere cu valorile scriptice, gruparea lor pe gestiuni si pe tipuri de stocuri sau alte active/datorii si numerotarea lor;
“¢ supravegheaza predarea fiselor de inventariere catre responsabilul comisiei/comisiilor de inventariere;
“¢ organizeaza activitatea de trimitere a scrisorilor de circularizare catre clienti, furnizori si banci cu date corespunzatoare din evidenta contabila de la sfarsitul lunii precedente perioadei de inventariere.

SARCINILE DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Sarcina departamentului juridic consta in punerea la dispozitia comisiei de inventariere a urmatoarelor acte:

“¢ ipoteci (primite/date);
“¢ gajuri (primite/acordate);
“¢ cereri de retrocedare;
“¢ situatia litigiilor (cu clientii, furnizorii si tertii);
“¢ situatia clientilor insolvabili (plangeri in instanta, sentinte judecatoresti, inceperea procedurii de faliment, etc.);
“¢ plangeri la organele de politie pentru clienti asupra carora se detin efecte de comert (CEC ““uri, BO) fara acoperire.



ATRIBUTIILE COMISIEI DE INVENTARIERE

Responsabilul comisiei de inventariere ridica listele de inventariere prenumerotate, vizate si parafate de directorul economic (sau contabil sef). Aceste fise de inventariere prenumerotate sunt distribuite de reponsabil comisiilor de inventariere, pe gestiunile care urmeaza sa fie inventariate, aceste fise fiind si fise finale pe care comisia de inventariere opereaza inventarul faptic.

Pentru organizarea inventarierii comisia trebuie sa ia urmatoarele masuri organizatorice:

a) inainte de inceperea operatiunii de inventariere, se ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
 gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare;
 in afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale respective, are in gestiune si altele apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;
 are plusuri sau minusuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta;
 a primit sau eliberat valori materiale fara documente legale;
 detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;
 are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate in contabilitate;
 felul, numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune.
b) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate;
c) sa asigure inchiderea si sigilarea, in prezenta gestionarului, ori de cate ori intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea. Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate, in fisete, casete, dulapuri etc., incuiate si sigilate. Sigiliul se pastreaza, pe durata inventarierii, de catre responsabilul comisiei de inventariere.
d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionand data la care s-au inventariat valorile materiale, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de valori materiale, existente in gestiune dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. La unitatile de desfacere cu amanuntul care folosesc metoda global-valorica sa asigure intocmirea de catre gestionar, inainte de inceperea inventarierii, a raportului de gestiune in care sa se inscrie valoarea tuturor documentelor de intrare si de iesire a marfurilor, precum si cele privind numerarul depus in casierie, intocmite pana in momentul inceperii inventarierii, precum si depunerea acestui raport la contabilitate;
e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la casieria unitatii; sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si stampila unitatii (acolo unde este cazul) si sa le pastreze in siguranta;
f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fos verificate si daca sunt in buna stare de functionare. In cazul in care gestionarul lipseste, comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica aceasta conducerii unitatii patrimoniale. Conducerea unitatii are obligatia sa incunostinteze imediat in scris, pe gestionar, despre inventarierea ce trebuie sa se efectueze, indicand locul, ziua si orele fixate pentru inceperea lucrarilor.
Daca gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezinta la locul, data si orele fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa-l reprezinte pe gestionar.

In conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu OMFP 1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv (MO 1174/13.12.2004), comisia de inventariere va indeplini urmatoarele operatii:

1. Pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii vor fi afisate in loc vizibil.
2. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj, acest lucru urmând a fi mentionat si în listele de inventariere respective.
La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare si măsurare, continutul vaselor “” stabilit în functie de volum, densitate, compozitie etc. “” se verifică prin scoaterea de probe din aceste vase, tinându-se seama de densitate, compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator,
după caz.
Materialele de masă ca: ciment, otel beton, produse de carieră si balastieră, materiale si produse agricole etc., a căror inventariere, prin cântărire si măsurare, ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.
În listele de inventariere a materialelor prevăzute mai sus se mentionează modul cum s-a făcut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
Stocul trebuie evaluat, pct. 4.67 din reglementari contabile simplificate aprobate prin OMFP 306/2002 astfel “activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bialnt la o valoare mai mare decat valoarea ce se poate obtine prin utilizarea si vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor de diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unui provizion pentru depreciere“.

3. Determinarea stocurilor faptice se face astfel incat sa se evite omiterea sau inventarierea de doua ori sau de mai multe ori a acelorasi bunuri; in acest scop se recomanda ca procedeu dubla inventariere.
4. Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere primite de la seful comisiei completate cu valorile scriprice sub grija directorului economic, varianta simplificata (cod 14-3-12/b);
5. Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmanent, scule, unelte etc.) se inventariaza si se trec in liste separate, specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor. In cadrul evidentierii acestora pe formatii, locuri de munca, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnic-operativa, precum si cu cele din evidenta contabila; bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fara a se stanjeni desfacerea imediata a acestora.
Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile in care pot sa existe bunuri supuse inventarierii.

6. Bunurile apartinand altor unitati (inchiriate, in leasing, in custodie, cu vanzare in consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. Listele de inventariere cuprinzand valorile materiale aflate in custodie se trimit si persoanei fizice sau juridice, romane sau straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmand ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri in termen de cinci zile de la primirea listelor de inventariere.
In caz de nepotriviri, unitatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia diferentelor respective si sa comunice constatarile sale persoanei fizice sau juridice careia ii apartin bunurile respective, in termen de cinci zile de la primirea sesizarii.
7. Creantele fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor, soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de clienti si furnizori care detin ponderea in totalul soldurilor acestor conturi, dupa modelul anexat (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce in functie de necesitati. Fac exceptie de la aceasta regula creantele curente ale agentilor economici a caror pondere nu depaseste 1% din totalul creantelor. Pentru creantele cu o vechime mai mare de 6 luni, confirmarea soldurilor se face in mod obligatoriu pe baza de adresa cu confirmare de primire. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare, constituie abateri de la prezentele norme.
Evaluarea creantelor si datoriilor se face, de regula, la valoarea lor probabila de incasare sau de plata potrivit prevederilor punctului 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.82/1991, constituindu-se, dupa caz, provizioane.
8. Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate.
Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria unitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate.
9. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte sau in litigiu se intocmesc liste de inventariere separate.
10. Imobilizarile corporale inventariate se evalueaza la cost, mai putin amortizarea cumulata si provizioanele cumulate din depreciere;
In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale conform prevederilor legale, acestea sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. In astfel de cazuri amortizarea se aplica avand in vedere valoarea activului determinata in urma reevaluarii.(pct. 4.43 din Reglementari contabile simplificate aprobate prin OMFP 306/2002)

Din punct de vedere al tratamentului contabil, imobilizarile corporale se evaluaeaza la valoarea de intrare (valoarea contabila) care reprezinta costul de achizitie. Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionar si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare
Cheltuielile care trebuie excluse sunt: reduceri comerciale si alte elemente similare acordate de furnizor.
Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o heltuiala in perioada in care este efectuat. In situatia unei modernizari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului.
Cu ocazia inventarierii, comisia de inventariere trebuie sa mentioneze daca capitalizarile efectuate indeplinesc conditiile de mai sus, sau daca cheltuielile ulterioare constatate pe teren nu au fost capitalizate, desi indeplinesc conditiile.
Terenurile se inventariaza pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasamant. In listele de inventar se mentioneaza actul de proprietate, locatia si vecinatatile pentru fiecare teren detinut.
Cladirile se inventariaza prin identificarea lor potrivit tilturilor de proprietate, a dosarului acestora prin inspectarea si compararea constatarilor cu date prevazute in documentele respective.
Mijloacele fixe ipotecate, inclusiv (terenuri si cladiri) se mentioneaza in listele de inventar, precum si scopul ipotecii si tertul in favoarea caruia s-a efectuat ipoteca.

Mijloacele fixe care in perioada inventarierii se afla in afara unitatii si mijloacele de transport date pentru reparatii in afara unitatii se inventariaza inaintea iesirii lor temporare din unitatea economica.

Rezultatele inventarierii
Conform OMFP 306/2002 pct.3.1 lit. c) din Sectiunea a ““ 3-a, Tratamente contabile, “Pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoare de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente se mentin la valoarea lor de intrare. Diferntele constatate in minus intre valoarea de invesntar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a elementlor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila, sau se constituie provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila.“.

11. Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la unitatile detinatoare.

12. In listele de inventariere a imobilizarilor necorporale si corporale aflate in curs de executie se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului, urmatoarele:
- Denumirea obiectivului;
- Descrierea amanuntita a stadiului in care se afla acesta (pe baza devizelor existente, a volumului de lucrari realizate).
Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si neincorporate in lucrari, se inventariaza separat.
Imobilizarile corporale in regie proprie ““ in listele de inventariere se mentioneaza:
 Cheltuielile efectuate pentru lucrarile neterminate;
 Faza de executie (gradul de realizare).

Investitiile puse in functiune total sau partial, carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe, se inscriu in liste de inventariere separate.

Lucrarile de investitii care nu se mai executa (sistate, abandonate) se insriu in liste de inventar separate mentionandu-se:
- Locatia;
- Tipul lucrarii;
- Cauzele sistarii sau abandonarii;
- Aprobarea sistarii sau abandonarii;
- Masurile ce se propun in legatura cu aceste lucrari.

13. Productia in curs de executie - se inventariază atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul tehnologic de productie, cât si produsele care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnică sau nu au fost completate cu toate piesele si accesoriile lor.
În cadrul productiei în curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrările si serviciile, precum si studiile în curs de executie sau neterminate.
Înainte de începerea inventarierii productiei în curs de executie si a semifabricatelor din productia proprie, este necesar:
“” să se predea la magazii si la depozite, pe baza documentelor, toate piesele, ansamblurile si agregatele a căror prelucrare a fost terminată;
“” să se colecteze din sectii sau ateliere toate produsele reziduale si deseurile, întocmindu-se documentele de constatare;
“” să se întocmească documentele de constatare si să se prezinte la control semifabricatele a căror utilizare este îndoielnică.

Pentru unitatile agricole, productia in curs de executie se face:
“” pe fiecare ferma in parte si in cadrul fermei, pe cultura. Fiecare cultura se evidentiaza pe suprafata cultivata.
“” prin stabilirea operatiilor efectuate si determinarea cheltuielilor pe destinatie (directe si indirecte, auxiliare, administrative) si a tipurilor de cheltuieli;
“” prin stabilirea gradului de recoltare pe fiecare cultura/ferma.

14. Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locul de munca si nesupuse prelucrari nu se considera productie in curs de executie. Ele se inventariaza separat si se repun in conturile din care provin, diminuandu-se cheltuielile.

15. Pentru BO si CEC ““ urile neajunse la scadenta sau fara acoperire, se vor intocmi liste de inventariere separate. Alte drepturi solicitate in baza unui act normativ (subventii) sau/si in baza unei polite de asigurare (dosare de daune), sau alte asemenea vor face obiectul unei inventarieri separate, inscriindu-se in liste de inventar separate.

16. Formularele cu regim special se inscriu in registrele de inventariere in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
Referitor la formularele cu regim special(facturi fiscale, avize de expeditie si chitante) pentru determinarea inventarului faptic se efectueaza comparatii intre:
- inventarul scirptic din fisele de inventar primite;
- fisele de magazie a formularelor cu regim special;
- formularele completate si cele neutilizate existente

17. Cu ocazia inventarierii titlurile de valoare se evalueaza, in cazul celor cotate la bursa, la valoarea de cotare a acestora din ziua de 31 decembrie, iar in cazul celor necotate la valoarea lor probabila de vanzare. In cazul in care valoarea lor de inventar este mai mica decat valoarea cu care acestea figureaza in contabilitate, se va proceda la constituirea de provizioane pentru deprecierea acestor titluri.
Titlurile de valoare se inventariaza si se evalueaza cu respectarea principiului prudentei. In situatia in care se apreciaza ca valoarea de vanzare este superioara valorii contabile, in listele de inventariere se inscrie valoarea lor contabila.

18. Comform pct. 3.1, lit.c) din reglementarile contabile simplificate, Cap. II, Sectiunea 3 aprobate prin OMFP 306/2002 “La incheierea exercitiului, elementele de activ si de pasiv de natura datoriillor se evalueazxa si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In acest scop, valoarea de intrare sau ocntabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, astfel:
- Pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitat pe seama de amortizari suplimentare, in cazum activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila, sau se constituie provizion pentru depreciere atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se la valoarea de intrare
- Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaa, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate inplus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion.“

19. Operatiuni specifice la sfarsitul inventarierii:
Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate valorile materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa.

Listele de inventariere se semneaza, pe fiecare fila, de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.

In cadrul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atat de catre gestionarul predator, cat si de cel primitor.

Lista de inventariere (cod 14-3-12) serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluarea din listele de inventariere (varianta simplificata ““ cod 14-3-12/b) numai a pozitiilor cu diferente.

Pentru bunurile la care comisiile de inventariere au constatat deprecieri, se intocmesc liste de inventariere distincte (varianta simplificata ““ cod 14-3-12), care se preiau, de asemenea, in listele de inventariere (cod 14-3-12).
In cazul imobilizarilor corporale, cat si al celorlalte elemente patrimoniale pentru care au fost constituite provizioane pentru deprecieri, in listele de inventariere (cod 14-3-12) se va inscrie valoarea contabila neta a acestora (coloana 9), care se va compara cu valoarea actuala, stabilita cu ocazia inventarierii (col.12).

20. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente:
 data intocmirii;
 numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere;
 numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere;
 rezultatele inventarierii;
 concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea;
 volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile;
 propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri;
 constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Pentru elementele patrimoniale la care s-a constatat deprecierea, pe baza listelor de inventariere intocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri privind constituirea provizioanelor pentru depreciere sau de inregistrare a unor amortizari suplimentare.
Propunerile cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere se prezinta in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului unitatii patrimoniale. Acesta decide in termen de cel mult 5 zile asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.
Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate, precum si toate pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii.
In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire. Prin valoarea de inlocuire se intelege costul de achizitie al bunului respectiv la data constatarii pagubei, care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuieli de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv.

21. Registrul inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu, de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. In el se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, inventariate potrivit prezentelor norme si grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilantul contabil.
Elementele patrimoniale inscrise in registrul inventar au la baza listele de inventariere centralizatoare si procesele-verbale de inventariere care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.

Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii tuturor stocurilor din fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii.
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie si din contabilitate).

Constatarile Comisiei de inventariere privind stocurile, respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferentelor, se consemneaza in listele de inventariere.

Afisări: 940. Data publicării: 2011-12-10 de către: RUIU EXPERT 2000




Nu a fost asociat nici un video!





Înscrie-ţi firma acum pe Real-Web si promovează-ţi afacerea eficient!



Reclamă

Emite facturi fiscale, proforme si chitante online

Alte companii din 'Contabilitate':

PROFESSIONAL ACCOUNTING
SC ContaRadulescu SRL
SC Policont SRL
BG CONTA SRL
Cofinance Gorioux
Cabinet de contabilitate
Birou Expert Contabil - G...
SC EUROFUTURE SRL
SC CONT SOLUTION SRL
Bratu Cont Consulting SRL

Ultimele Comunicate:


proceduri privind inventarierea patrimoniului in 2011

2011-11-30, RUIU EXPERT 2000


LISTA DE INVENTAR

2011-11-30, RUIU EXPERT 2000


clasificarea inventarierii

2011-11-30, RUIU EXPERT 2000


Vezi toate comunicatele...

Noutăţi pe Real Web:

Marimi chitari
Marimi chitari

Varsta Inaltimea chitara 1/4 4-7 ani 1.00 m - 1.30 m chitara 1/2 ...

Citeste..
Tava marmorata Bergner Red Stone Grill , BG 8274 BK, 36X23cm
Tava marmorata Bergner Red Stone Grill , BG 8274 BK, 36X23cm

Tava marmorata Bergner Red Stone Grill , BG 8274 BK, 36X23cm Tava ...


Termometru digital fara contact
 Termometru digital fara contact

Termometru digital fara contact Termometru fara contact ...


Tomis 2 / Spitalul Judetean - 2 camere, mobilat si utilat complet
Tomis 2 / Spitalul Judetean - 2 camere, mobilat si utilat complet

Apartament de 2 camere confort 1, situat intr-o zona linistita in ...


Statistici cont:


Tip cont: Free account


Total afisari: 56577

Total voturi: 360

Voturi în ultim. 7 zile: 1


Produse publicate: 10

Servicii publicate: 10

Stiri publicate: 6

Comunicate publicate: 3




real web director firme si companiipromovare web pentru firme si companiimain menutur real webprelucrarea datelor personaleblog promovareANPCsitemapsitemap.xml

Real-Web.ro este un portal care ofera servicii de promovare firme pe net prin inscriere gratuita sau promovata in lista firme si companii.

©2009-2011 . All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.euGăzduire: www.real-host.eu. Partener Lyoness .
Real Life Design Găzduire Real Host
View Stats